Általános Szerződési Feltételek

www.szatmaripinceszet.hu

A jelen szerződés elektronikus úton (online) megkötött szerződésnek minősül, azt a Vállalkozás nem iktatja. A szerződés nyelve magyar. A Vállalkozás semmilyen magatartási kódex rendelkezéseinek nem veti alá magát.

A jelen ÁSZF hatálya a Vállalkozás weblapján (www.szatmaripinceszet.hu) keresztül történő vásárlásokra terjed ki. Jelen ÁSZF folyamatosan elérhető a következő weboldalról: www.szatmaripinceszet.hu/ASZF

Kérjük, hogy megrendelése véglegesítése előtt figyelmesen olvassa el a jelen dokumentumot,mert megrendelése véglegesítésével Ön elfogadja a jelen ÁSZF tartalmát!

Ha a jelen Általános Szerződési Feltételekkel, a honlap használatával, az egyes termékekkel, a
vásárlás menetével kapcsolatban kérdése merült fel, vagy amennyiben egyedi igényét szeretnévelünk megbeszélni, kérjük, vegye fel munkatársunkkal a kapcsolatot a megadottelérhetőségeinken!

 

Impresszum: a www.szatmaripinceszet.hu, mint Szolgáltató (Eladó, Vállalkozás) adatai:

Cégnév: Szigligeti Borok Termelő és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely, üzleti tevékenység helye:1112 Budapest, Repcsény utca 7.
Levelezési cím: 1112 Budapest, Repcsény utca 7.
Nyilvántartásba vevő hatóság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
Cégjegyzékszám: Cg. 01-09-730162
Adószám: 13338556-2-43
Képviselő: Szatmári Gábor ügyvezető
Telefonszám: +36 30 690 7737
E-mail: infoszatmaripinceszet.hu
Honlap: www.szatmaripinceszet.hu
Bankszámlaszám: 10700024 24875802 51100005
IBAN: HU56 10700024 24875802 51100005
SWIFT kód: CIBHHUHB

 

Tárhelyszolgáltató adatai:

Név: Tavacom Kft.
Székhely: 1112 Budapest, Sasadi út 120.
Elérhetőség: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát./ +36 30 201 0285

 

Fogalmak

Felek: Eladó és Vevő együttesen
Fogyasztó: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró
természetes személy
Fogyasztói szerződés: olyan szerződés, melynek egyik alanya fogyasztónak minősül
Honlap: a jelen weboldal, amely a szerződés megkötésére szolgál
Szerződés: Eladó és Vevő között a Honlap és elektronikus levelezés igénybevételével létrejövőadásvételi szerződés
Távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszköz: olyan eszköz, amely alkalmas a felektávollétében – szerződés megkötése érdekében – szerződési nyilatkozat megtételére. Ilyeneszköz különösen a címzett vagy a címzés nélküli nyomtatvány, a szabványlevél, asajtótermékben közzétett hirdetés megrendelőlappal, a katalógus, a telefon, a telefax és az
internetes hozzáférést biztosító eszköz
Távollévők között kötött szerződés: olyan fogyasztói szerződés, amelyet a szerződés szerinti
termék vagy szolgáltatás nyújtására szervezett távértékesítési rendszer keretében a felekegyidejű fizikai jelenléte nélkül úgy kötnek meg, hogy a szerződés megkötése érdekében a
szerződő felek kizárólag távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszközt alkalmaznak
Termék: a Honlap kínálatában szereplő, a Honlapon értékesítésre szánt minden birtokba
vehető forgalomképes ingó dolog, mely a Szerződés tárgyát képezi
Vállalkozás: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében eljáró személy. A jelen ÁSZF-ben szereplő Eladó Vállalkozásnak minősül.
Vevő/Ön: a Honlapon keresztül vételi ajánlatot tevő szerződést kötő személy

 

Vonatkozó jogszabályok

A Szerződésre a magyar jog előírásai az irányadóak, amelyre különösen az alábbi jogszabályokvonatkoznak:

•    1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről
•    2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információstársadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről
•    2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről
•    45/2014. (II.26.) kormányrendelet a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletesszabályairól
•    19/2014. (IV.29.) NGM rendelet a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladottdolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól
•    1999. évi LXXVI. törvény a szerzői jogról
•    2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
•    azEurópai Parlament és Tanács (EU) 2018/302 rendelete (2018. február 28.) abelső piacon belül a vevő állampolgársága, lakóhelye vagy letelepedési helye alapján történőindokolatlan területi alapú tartalomkorlátozással és a megkülönböztetés egyéb formáivalszembeni fellépésről, valamint
•    a 2006/2004/EK és az (EU) 2017/2394 sz. rendelet, továbbá
•    a 2009/22/EK irányelv módosításáról az EURÓPAI Európai Parlament és Tanács 2016/679 sz. rendelete (2016. április 27.) atermészetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és azilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről(általános adatvédelmi rendelet)

 

Az ÁSZF hatálya, elfogadása

A közöttünk létrejövő szerződés tartalmát – a vonatkozó kötelező érvényű jogszabályokrendelkezései mellett – a jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF)határozzák meg. Ennek megfelelően tartalmazza a jelen ÁSZF az Önt és bennünket illetőjogokat és kötelezettségeket, a szerződés létrejöttének feltételeit, a teljesítési határidőket, aszállítási és fizetési feltételeket, a felelősségi szabályokat, valamint az elállási joggyakorlásának feltételeit.

Ön a megrendelése véglegesítése előtt köteles megismerni a jelen ÁSZF rendelkezéseit. Awebáruházunkon keresztül történő vásárlással Ön elfogadja a jelen ÁSZF rendelkezéseit, és azÁSZF maradéktalanul az Ön mint vevő és közöttünk mint eladó között létrejövő szerződés részét képezi.

A honlapon történő vásárlás feltételezi az Ön részéről az internet lehetőségeinek és korlátainak ismeretét és elfogadását, különös tekintettel a technikai teljesítményekre és a felmerülő hibákra. Az Eladót nem terheli felelősség, ha bármilyen működési hiba észlelhető az internetes hálózatban, amely megakadályozza a honlap működését és a vásárlást.

Tizennyolcadik életévét be nem töltött személy alkoholtartalmú italt tőlünk nem vásárolhat. Ezen korlátozás érvényesítése érdekében felhívhatjuk a fogyasztót életkorának hitelt érdemlő igazolására. Ennek elmaradása esetén a termék értékesítését megtagadjuk.

 

A szerződés nyelve, a szerződés formája

A jelen ÁSZF hatálya alá tartozó szerződések nyelve a magyar nyelv.
A jelen ÁSZF hatálya alá tartozó szerződések nem minősülnek írásba foglalt szerződéseknek,
azokat nem iktatjuk.

 

Árak


Az árak forintban értendők, tartalmazzák a 27%-os ÁFÁ-t. Az árak tájékoztató jellegűek. Nem
zárható ki annak a lehetősége, hogy üzletpolitikai okból az Eladó az árakat módosítsa. Az árakmódosítása nem terjed ki a már megkötött szerződésekre. Amennyiben Eladó az árat hibásantüntette fel, a már megkötött szerződések esetében az ÁSZF „Eljárás hibás ár” pontja alapjánjár el.

 

Szerzői jogok

A szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény (továbbiakban: Szjt.) 1. § (1) bekezdéseértelmében a weboldal szerzői műnek minősül, így annak minden része szerzői jogi védelemalatt áll. Az Szjt. 16. § (1) bekezdése alapján tilos a weboldalon található grafikai és szoftveresmegoldások, számítógépi programalkotások engedély nélküli felhasználása, illetve bármelyolyan alkalmazás használata, amellyel a weboldal, vagy annak bármely része módosítható. Aweboldalról és annak adatbázisából bármilyen anyagot átvenni a jogtulajdonos írásoshozzájárulása esetén is csak a weboldalra való hivatkozással, forrás feltüntetésével lehet. Ajogtulajdonos: Szigligeti Borok Kft.

 

Részleges érvénytelenség, magatartási kódex

Ha az ÁSZF valamely pontja jogilag hiányos, érvénytelen vagy hatálytalan, az nem érinti a szerződés továbbirendelkezéseinek érvényességét, és a hiányos, érvénytelen vagy hatálytalan rendelkezés helyett a vonatkozó jogszabályokrendelkezései alkalmazandóak.
Az Eladó nem rendelkezik a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmárólszóló törvény szerinti magatartási kódex-szel.

 

A digitális adattartalom működése, műszaki védelmi intézkedések

A weboldalon megjelenő adatokat szolgáltató szerverek elérhetősége évi 95% feletti.Rendszeresen adatmentés készül a teljes adattartalomról, így probléma esetén a korábbi adattartalom visszaállítható a legutóbbi adatmentés alapján, annak elkészítésének időpontjáról.A weboldalon megjelenő adatokat MySQL adatbázisban tároljuk.

 

A termékek lényeges tulajdonságaira vonatkozó tájékoztatás

A honlapon a megvásárolható termékek lényeges tulajdonságairól az egyes termékeknélszereplő leírásokban adunk tájékoztatást.

 

Az adatbeviteli hibák javítása - Felelősség a megadott adatokvalóságáért

Önnek a megrendelés során a megrendelés véglegesítése előtt folyamatosan lehetősége van
az Ön által bevitt adatok módosítására (a böngészőben a vissza gombra kattintva az előző oldalnyílik meg, így akkor is javíthatóak a bevitt adatok, ha Ön már a következő oldalra lépett).

Felhívjuk a figyelmét, hogy az Ön felelőssége, hogy az Ön által megadott adatok pontosankerüljenek bevitelre, hiszen az Ön által megadott adatok alapján kerül számlázásra, illetveszállításra a termék. Ön a megrendelésével tudomásul veszi, hogy az Eladó jogosult az Önhibás adatbeviteléből, a pontatlanul megadott adatokból eredő minden kárát és költségét Önrehárítani. Az Eladó a pontatlan adatbevitel alapján történő teljesítésért felelősségét kizárja.

Felhívjuk a figyelmét arra, hogy a rosszul megadott e-mail cím vagy a postafiókhoz tartozótárhely telítettsége a visszaigazolás kézbesítésének hiányát eredményezheti és meggátolhatjaa szerződés létrejöttét.

 

Eljárás hibás ár esetén

Nyilvánvalóan hibásan feltüntetett árnak minősül:

•    0 Ft-os ár,
•    kedvezménnyel csökkentett, de a kedvezményt tévesen feltüntető ár (pl.: 1000 Ft-ostermék esetén a 20 %-os kedvezmény feltüntetése mellett 500 Ft-ért kínált termék).

Hibás ár feltüntetése esetén Eladó felajánlja a termék valós áron történő megvásárlásának
lehetőségét, mely információ birtokában a Vásárló eldöntheti, hogy megrendeli valós áron a
terméket vagy minden hátrányos jogkövetkezmény nélkül lemondja a megrendelést.

 

A honlap használata

Bővebb információ a vásárlás menetéről: www.szatmaripinceszet.hu
Bővebb információ a kiszállítási módokról: www.szatmaripinceszet.hu

 

A rendelés véglegesítése (ajánlattétel)

Amennyiben Ön meggyőződött arról, hogy a kosár tartalma megfelel az Ön által megrendelni
kívánt termékeknek, valamint az Ön adatai helyesen szerepelnek, úgy a „Megrendel” gombra
kattintva zárhatja le megrendelését. A honlapon közölt információk nem minősülnek az Eladórészéről szerződés megkötésére vonatkozó ajánlatnak. A jelen ÁSZF hatálya alá tartozó
megrendelések esetén Ön minősül ajánlattevőnek.
Ön a „Megrendel” gomb megnyomásával kifejezetten tudomásul veszi, hogy ajánlatátmegtettnek kell tekinteni, és nyilatkozata – az Eladó jelen ÁSZF szerinti visszaigazolása esetén- fizetési kötelezettséget von maga után. Önt az ajánlata 48 órás időtartamban köti.
Amennyiben az Ön ajánlatát a jelen általános szerződési feltételek szerint 48 órán belül nem
igazolja vissza az Eladó, Ön mentesül az ajánlati kötöttsége alól.

 

Rendelés feldolgozása, a szerződés létrejötte

A rendelések feldolgozása két lépcsőben történik. Önnek bármilyen időpontban lehetősége vana megrendelés leadására. A rendelésről először egy automata visszajelzést kap, ami csak
annak tényét rögzíti, hogy az Ön megrendelése a honlapon keresztül megérkezett, azonban ez avisszaigazolás nem minősül az Ön ajánlata elfogadásának. Amennyiben Ön azt észleli, hogy azautomata visszaigazoló e-mail értesítés az Ön adatait tévesen tartalmazza (pl. név, szállításicím, telefonszám, stb.), úgy Ön köteles ennek tényét – a helyes adatok megadásával
egyidejűleg – velünk e-mail útján haladéktalanul közölni.

Amennyiben Ön a megrendelésétőlszámított 24 órán belül nem kapja meg az automata visszaigazoló e-mailt, úgy kérjük, vegye felvelünk a kapcsolatot, mert elképzelhető, hogy megrendelése technikai okok miatt nem érkezettmeg rendszerünkbe.

Az Eladó az Ön ajánlatának elküldését követően egy második e-mail útján visszaigazolja az Önajánlatát. A szerződés akkor jön létre, amikor az Eladó által küldött visszaigazoló email az Önszámára a levelezőrendszerében hozzáférhetővé válik (második visszaigazolás).

 

Fizetési módok

 

Banki átutalás

A termékek ellenértékét banki előre utalás útján is rendezheti.

Az átutaláshoz szükséges adatok Magyarországról történő utalás esetén:
Szigligeti Borok Kft.–10700024-24875802-51100005 (CIB Bank)

Külföldről történő utalás esetén:
SWIFT:CIBHHUHB 10700024-24875802-51100005 (1027 Budapest Medve utca 4.)
**IBAN: HU56 10700024-24875802-51100005

Kérjük, banki előre utalás esetén minden esetben tüntesse fel a megjegyzés rovatban a webáruházunktól kapott Rendelési Számát és az Ön nevét!

 

Átvételi módok, átvételi díjak

 

GLS futárszolgálat

A magyarországi címre rendelt termékeket a GLS Hungary Csomag-Logisztikai Kft.-vel és szerződött partnereivel szállítjuk.

A kiszállítás bruttó 20 000 Ft feletti rendelés esetén ingyenes Magyarország egész területén.Csomagolási költséget nem számítunk fel.


Ezen értékhatár alatti vásárláskor, előre utalásos, illetve bankkártyás fizetési mód esetén a kiszállítás díja bruttó 1980,- Ft, mely magában foglalja a csomagolási költséget is.
 

Teljesítési határidő

A megrendelésre vonatkozóan az általános teljesítési határidő a rendelés visszaigazolásátólszámított legfeljebb 30 nap. Ez a szállítási határidő tájékoztató jellegű, az ettől történő eltéréstminden esetben e-mail útján jelezzük.

 

Visszatartás, tulajdonjog fenntartása

Amennyiben Ön korábban már úgy rendelt terméket, hogy azt a kiszállítás során nem vette át(ide nem értve azt az esetet, amikor jogszerű elállási jogával élt), vagy a Termék nem kereste jelzésselérkezett vissza az Eladóhoz, az Eladó a megrendelés teljesítését a vételár és a szállításiköltségek előre történő megfizetéséhez köti.

Eladó visszatarthatja a Termék átadását, ameddig nem győződik meg arról, hogy a Termékárának kifizetése sikeresen megtörtént az elektronikus fizetési megoldás használatával(ideértve azt az esetet is, amikor az átutalással fizetett termék esetén Vevő a tagállamaszerinti pénznemben utalja el a vételárat és az átváltás, valamint a banki jutalékok, költségekmiatt Eladó nem kapja meg teljes mértékben a vételár és aszállítási díj összegét). Amennyibena Termék ára nem került teljes mértékben kifizetésre, az Eladó a vételár kiegészítésére hívhatjafel a Vevőt.

Eladó a Vevő fizetési kötelezettségének teljesítéséigtulajdonjogát fenntartja.

 

Külföldre történő értékesítés

Eladó nem különbözteti meg a Honlap használatával Magyarország területén és az azon kívülaz Európai Unió területén belüli vevőket. A jelen ÁSZF eltérő rendelkezése hiányában az
Eladó Magyarország területén biztosítja a megrendelt termékek kiszállítását/átvételét.

A Magyarországon kívüli vásárlásra is jelen ÁSZF rendelkezései az irányadóak azzal, hogy avonatkozó rendelet előírásai alapján jelen pont értelmezésében vevőnek az a fogyasztóminősül, aki valamely tagállam állampolgára, vagy valamely tagállamban lakóhellyelrendelkezik, vagy az a vállalkozás, amely valamely tagállamban letelepedési hellyelrendelkezik, és az Európai Unión belül kizárólag végfelhasználás céljából vásárol árut vagyvesz igénybe szolgáltatást, vagy ilyen szándékkal jár el. Fogyasztónak az a természetesszemély minősül, aki olyan célból jár el, amely kívül esik kereskedelmi, ipari, kézműipari vagyszakmai tevékenysége körén.

A kommunikáció és a vásárlás nyelve elsősorban a magyar nyelv. Eladó nem köteles a Vevőtagállama szerinti nyelven kommunikálni Vevővel – azonban igény szerint angolul, németül és franciául is vásárlóink rendelkezésére állunk.

Eladó nem köteles a Vevő tagállama szerinti nemzeti jogban az érintettTermékkel kapcsolatban meghatározott szerződésen kívüli követelményeknek, példáulcímkézési vagy ágazatspecifikus követelményeknek megfelelni, vagy ezen követelményekről a Vevőt tájékoztatni.

Eladó eltérő rendelkezése hiányában a magyarországi ÁFÁ-t alkalmazza minden Termékesetében.

Vevő a jelen ÁSZF szerint élhet jogérvényesítési lehetőségeivel.

Elektronikus fizetési megoldás alkalmazása esetén a fizetés az Eladó által meghatározottpénznemben valósul meg, mely jelen esetben magyar forint (HUF).

Eladó visszatarthatja a Termék átadását, ameddig nem győződik meg arról, hogy a Termékárának és a szállítási díjnak kifizetése sikeresen és maradéktalanul megtörtént az elektronikusfizetési megoldás használatával (ideértve azt az esetet is, amikor az átutalással fizetett termékesetén Vevő a tagállama szerinti pénznemben utalja el a vételárat (szállítási díjat) és azátváltás, valamint a banki jutalékok, költségek miatt Eladó nem kapja meg teljes mértékben avételár összegét).

Amennyiben a Termék ára nem került teljes mértékben kifizetésre, az Eladóa vételár kiegészítésére hívhatja fel a Vevőt.

Eladó a Termék átadása érdekében a magyar vevőket megillető átadási lehetőségeketbiztosítja a nem magyarországi vevőknek is.

Egyebekben a Vevőkülön kérésre jogosult a Termék szállítását külföldre saját költségén megoldani.

Eladó a szállítási díj megfizetését követően teljesíti a megrendelést. Amennyiben Vevő aszállítási díjat nem fizeti meg Eladó számára, vagy a saját szállítást nem oldja meg az előreegyeztetett időpontig, Eladó a szerződést felmondhatja, amely esetben köteles az előre megfizetett vételáratvisszafizetni Vevő számára.

 

Fogyasztói tájékoztató a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendeletalapján

 

Tájékoztató a fogyasztó vevőt megillető elállási jogról

Fogyasztónak a Ptk. 8:1. § 1. bekezdés 3. pontja szerint csak a szakmája, önálló foglalkozása
vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy minősül, így fogyasztónak nem minősülővevők nem élhetnek az indokolás nélküli elállási joggal!

A fogyasztót a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 20. § szerint megilleti az indokolás nélküli
elállás joga. A fogyasztó az elállási jogáttermék adásvételére irányuló szerződés esetén
•    a terméknek,
•    több termék adásvételekor, ha az egyes termékek szolgáltatása eltérő időpontbantörténik,az utoljára szolgáltatott terméknek,
•    több tételből vagy darabból álló termék esetén az utoljára szolgáltatott tételnek vagy darabnak,
•    ha a terméket meghatározott időszakon belül rendszeresen kell szolgáltatni, az első szolgáltatásnak
a fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételéneknapjától számított tizennégy napon belül gyakorolhatja.

A jelen pontban foglaltak nem érintik a fogyasztó azon jogát, hogy az e pontban meghatározottelállási jogát a szerződés megkötésének napja és a termék átvételének napja közöttiidőszakban is gyakorolja.

Ha a szerződés megkötésére a fogyasztó tett ajánlatot, a fogyasztót a szerződés megkötése
előtt megilleti az ajánlat visszavonásának joga, ami a szerződés megkötésére kiterjedő ajánlatikötöttséget megszünteti.

 

Elállási nyilatkozat, a fogyasztót megillető elállási vagy felmondásijog gyakorlása

A fogyasztó a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 20. §-ban biztosított jogát az erre vonatkozóegyértelmű nyilatkozat útján, vagy a honlapról is letölthető nyilatkozat-minta felhasználásávalgyakorolhatja.www.szatmaripinceszet.hu/elallas

 

A fogyasztó elállási nyilatkozatának érvényessége

Az elállási jogot határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a fogyasztónyilatkozatát határidőn belül elküldi. A határidő 14 nap.

A fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy az elállás jogát e rendelkezéssel összhangbangyakorolta.

 

Az Eladó kötelezettségei a fogyasztó elállása esetén

 

Az Eladó visszatérítési kötelezettsége

Ha a fogyasztó a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 22. §-nak megfelelően eláll a szerződéstől,az Eladó legkésőbb az elállásról való tudomásszerzésétől számított tizennégy napon belülvisszatéríti a fogyasztó által ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeget, ideértve ateljesítéssel összefüggésben felmerült költségeket, így a szállítási díjat is. Felhívjuk a figyelmét,hogy ez a rendelkezés nem vonatkozik a legkevésbé költséges szokásos fuvarozási módtóleltérő fuvarozási mód választásával okozott többletköltségekre.

 

Az Eladó visszatérítési kötelezettségének módja

A 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 22. §-nak megfelelő elállás vagy felmondás esetén az Eladóa fogyasztónak visszajáró összeget a fogyasztó által igénybe vett fizetési móddal megegyezőmódon téríti vissza. A fogyasztó kifejezett beleegyezése alapján az Eladó a visszatérítésre másfizetési módot is alkalmazhat, de a fogyasztót ebből adódóan semmilyen többletdíj nemterhelheti. A fogyasztó által hibásan és/vagy pontatlanul megadott bankszámlaszám, vagypostai cím következtében történő késedelem miatt az Eladót felelősség nem terheli.Az ezzel kapcsolatos többletköltségeket, esetleges károkat Vevő viseli.

 

Többletköltségek

Ha a fogyasztó kifejezetten a legkevésbé költséges szokásos fuvarozási módtól eltérőfuvarozási módot választ, az Eladó nem köteles visszatéríteni az ebből eredőtöbbletköltségeket. Ilyen esetben a feltüntetett általános szállítási díjtételek erejéig áll fennvisszatérítési kötelezettsége.

 

Visszatartási jog

Az Eladó mindaddig visszatarthatja a fogyasztónak visszajáró összeget, amíg a fogyasztó aterméket vissza nem szolgáltatta, vagy kétséget kizáróan nem igazolta, hogy azt visszaküldte; akettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni. Nem illeti meg az Eladót a visszatartás joga, ha vállalta, hogy a terméket maga fuvarozza vissza. Utánvéttel vagy portósan feladottküldeményeket az Eladónak nem áll módjában elfogadni.

 

A fogyasztó kötelezettségei elállása vagy felmondása esetén

 

A termék visszaszolgáltatása

Ha a fogyasztó a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 22. §-nak megfelelően eláll a szerződéstől,köteles a terméket haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított tizennégynapon belül visszaküldeni, illetve az Eladónak vagy az Eladó által a termék átvételéremeghatalmazott személynek átadni. A visszaküldés határidőben teljesítettnek minősül, ha afogyasztó a terméket a határidő lejárta előtt elküldi.

 

A termék visszaszolgáltatásával kapcsolatos költségek viselése

A fogyasztó viseli a termék visszaküldésének költségét. A terméket az Eladó címére kellvisszaküldeni. Ha a fogyasztó a teljesítés megkezdését követően felmondja az üzlethelyiségenkívül vagy távollévők között kötött szerződést, köteles afelmondás Eladóval való közlése időpontjáig teljesített szolgáltatással arányos díjat avállalkozás számára megfizetni. A fogyasztó által arányosan fizetendő összeget aszerződésben megállapított ellenszolgáltatás adóval növelt teljes összege alapján kellmegállapítani. Kérjük vegye figyelembe, hogy utánvéttel vagy portósanvisszaküldött terméket nem áll módunkban átvenni!

 

Fogyasztó felelőssége az értékcsökkenésért

A fogyasztó felel a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához
szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenésért.

 

Az elállási jog az alábbi esetekben nem gyakorolható

Az Eladó kifejezetten felhívja a fogyasztó figyelmét, hogy a fogyasztó a jelen ÁSZF hatálya alá tartozó termékek esetében nem gyakorolhatja elállási jogát a45/2014 (II.26.) Korm. Rendelet 29. §. (1) bekezdésében foglalt esetekben, különösen:

1.    olyan termék vagy szolgáltatás tekintetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiacvállalkozás által nem befolyásolható, az elállási jog gyakorlására meghatározott határidő alatt islehetséges ingadozásától függ;
2.    olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagykifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen afogyasztó személyére szabtak;
3.    romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében;
4.    olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokbólaz átadást követő felbontása után nem küldhető vissza;
5.    olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanulvegyül más termékkel;
6.    olyan alkoholtartalmú ital tekintetében, amelynek tényleges értéke a vállalkozás által nembefolyásolható módon a piaci ingadozásoktól függ, és amelynek áráról a felek az adásvételiszerződés megkötésekor állapodtak meg, azonban a szerződés teljesítésére csak amegkötéstől számított harmincadik napot követően kerül sor;

 

Kellékszavatosság, termékszavatosság

Jelen ÁSZF ezen pontja a 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet 9. § (3) bekezdésealapján a 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet 3. számú melléklete alkalmazásávalkészült.

 

Kellékszavatosság

 

Az Ön kellékszavatossági jogának érvényesítése

Ön az Eladó hibás teljesítése esetén az Eladóval szemben kellékszavatossági igénytérvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

 

Az Önjogai kellékszavatossági igénye érvényesítésekor

Ön – választása szerint–az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:

Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igényteljesítése lehetetlen vagy az Eladó számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalantöbbletköltséggel járna.

Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgyigényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát az Eladó költségére Ön iskijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat.

Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Önviseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra az Eladó adott okot.

 

Az Ön kellékszavatossági igénye érvényesítésének határideje

Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hibafelfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívjuk a figyelmét, hogy aszerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait márnem érvényesítheti.   

 

A kellékszavatossági jogok érvényesítésének egyéb feltételei

Ön az Eladóval szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hibaközlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást azEladó nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Ön kötelesbizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is fennállt.

 

Termékszavatosság

 

Az Ön termékszavatossági jogának érvényesítése

Ingó dolog (termék) hibája esetén Ön – választása szerint – kellékszavatossági igényt vagytermékszavatossági igényt érvényesíthet.

 

A Fogyasztó jogai termékszavatossági igénye alapján

Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélésétkérheti.

 

A termék hibásnak minősülése

A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségikövetelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplőtulajdonságokkal.

 

Az Ön termékszavatossági igényének érvényesítésihatárideje

Termékszavatossági igényét Ön a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított kétéven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

 

Egyéb feltételek termékszavatossági igényének érvényesítésekor

Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szembengyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Önnek kell bizonyítania.

A gyártó (forgalmazó) mentesülése termékszavatossági kötelezettsége alól

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha
bizonyítani tudja, hogy:
•    a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
•    a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nemvolt felismerhető vagy
•    a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

 

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

Felhívjuk figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatosságiigényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatosságiigényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavítottrészre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

 

Közös szabályok kellékszavatosság, termékszavatosság esetén

A vásárolt termék sértetlenségét a Vevő az átvételkor köteles ellenőrizni. Sérülés észlelése esetén jegyzőkönyv felvétele szükséges. Utólagos reklamációt a csomag fizikai sérüléséről felvett jegyzőkönyv nélkül az Eladónak nem áll módjában elfogadni.

A bor, mint termék jellegzetességéből adódóan szavatossági igény nem érvényesíthető a következő esetekben:

•    ha a palackban borkő lerakódás látható
•    ha a boron színhiba látható, de a borospalack nyitott állapotban van
•    ha a termék sértetlen átvételét igazoló dokumentum aláírása után a Vevő külsérelmi hibára hivatkozik

Ha a palack kinyitása után minőségi probléma érezhető, vegye fel velünk a kapcsolatot a infoszatmaripinceszet.hu e-mail címen. Ezek az esetek egyedi elbírálás alá esnek.

A jelen ÁSZF-ben írt szavatossági jogok gyakorlásának határideje azon a napon kezdődik, amikor a Vevő a terméket átveszi.

 

Panaszügyintézés, ügyfélszolgálat és jogérvényesítési lehetőségek

A fogyasztó a termékkel vagy az Eladó tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait az
alábbi elérhetőségeken terjesztheti elő:


•    Internet cím: https://www.szatmaripinceszet.hu
•    E-mail: infoszatmaripinceszet.hu
•    Személyesen az Eladó Szigliget, Antalhegyi út 0102/8 hrsz. alatti telephelyén

A fogyasztó szóban vagy írásban közölheti az Eladóval panaszát, amely az Eladó, illetve az Eladó érdekében vagy javára eljáró személy áru fogyasztók részére történő forgalmazásával, illetve értékesítésével közvetlen kapcsolatban álló magatartására, tevékenységére vagy mulasztására vonatkozik.

A szóbeli panaszt az Eladó köteles azonnal megvizsgálni, és szükség szerint orvosolni. Ha a fogyasztó a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, az Eladó a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul köteles jegyzőkönyvet felvenni, és annak egy másolati példányát személyesen közölt szóbeli panasz esetén helyben a fogyasztónak átadni. Egyebekben pedig az írásbeli panaszra vonatkozóan az alábbiak szerint köteles eljárni.

Az írásbeli panaszt az Eladó - ha az Európai Unió közvetlenül alkalmazandó jogi aktusa eltérően nem rendelkezik - a beérkezését követően harminc napon belül köteles írásban érdemben megválaszolni és intézkedni annak közlése iránt. Ennél rövidebb határidőt jogszabály, hosszabb határidőt törvény állapíthat meg. A panaszt elutasító álláspontját az Eladó indokolni köteles.

A panaszról felvett jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell az alábbiakat:

1.    a fogyasztó neve, lakcíme,
2.    a panasz előterjesztésének helye, ideje, módja,
3.    a fogyasztó panaszának részletes leírása,
4.    a fogyasztó által bemutatott iratok, dokumentumok és egyéb bizonyítékok jegyzéke,
5.    az Eladó nyilatkozata a fogyasztó panaszával kapcsolatos álláspontjáról, amennyiben a panasz azonnali kivizsgálása lehetséges,
6.    a jegyzőkönyvet felvevő személy és a fogyasztó aláírása,
7.    a jegyzőkönyv felvételének helye, ideje,
8.    a panasz egyedi azonosítószáma.

Az Eladó a panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát öt évig köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatni.

A panasz elutasítása esetén az Eladó köteles a fogyasztót írásban tájékoztatni arról, hogypanaszával - annak jellege szerint - mely hatóság vagy békéltető testület eljárását kezdeményezheti. A tájékoztatásnak tartalmaznia kell továbbá az illetékes hatóság, illetve afogyasztó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti békéltető testület székhelyét, telefonos és internetes elérhetőségét, valamint levelezési címét. A tájékoztatásnak arra is ki kell terjednie, hogy a vállalkozás a fogyasztói jogvita rendezése érdekében igénybe veszi-e a békéltető testületi eljárást.

Amennyiben az Eladó és a fogyasztó között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita a tárgyalások során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva a fogyasztó számára:

 

Békéltető testületi eljárás

A fogyasztó az Eladóval szemben fogyasztói panasszal élhet. Amennyiben az Eladó a fogyasztói panaszt elutasítja, úgy a fogyasztó jogosult a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes Békéltető Testülethez is fordulni: a békéltető testület eljárása megindításának feltétele, hogy a fogyasztó az érintett vállalkozással közvetlenül megkísérelje a vitás ügy rendezését. Az eljárásra - a fogyasztó erre irányuló kérelme alapján - az illetékes testület helyett a fogyasztó kérelmében megjelölt békéltető testület illetékes.

A Békéltető Testületekről bővebb információ itt érhető el: http://www.bekeltetes.hu

A területileg illetékes Békéltető Testületekről bővebb információ itt érhető el:
https://bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek

A vállalkozás székhelye szerinti békéltető testület:

Budapesti Békéltető Testület
Cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.
Telefonszám: 06-1-488-2131
Fax: 06-1-488-2186
E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 

Online vitarendezési platform

Az Európai Bizottság létrehozott egy honlapot, amelybe a fogyasztók beregisztrálhatnak, így ezen keresztül lehetőségük nyílik arra, hogy online vásárláshoz kapcsolódó jogvitáikat ezen keresztül rendezzék egy kérelem kitöltésével, elkerülve a bírósági eljárást. Így a fogyasztók tudják érvényesíteni jogaikat anélkül, hogy például a távolság meggátolná őket ebben.

Ha Ön panaszt kíván tenni egy, az interneten vásárolt termékkel vagy szolgáltatással kapcsolatban, és nem akar feltétlenül bírósághoz fordulni, igénybe veheti az online vitarendezés eszközét.

A portálon Ön és a vállalkozás, akivel szemben panasszal élt, közösen kiválaszthatják a panasz
kezelésével megbízni kívánt vitarendezési testületet.

Az online vitarendezési platform itt érhető el:
https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show&lng=HU

A fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvény szerinti magatartási kódex nem áll rendelkezésre.

 

Adatvédelem

Az Eladó adatkezelési tájékoztatója a következő címen érhető el:
www.szatmaripinceszet.hu/adatkezelesi-tajekoztato

 

Hatályba léptető rendelkezés

A jelen Általános Szerződési Feltételek hatálybalépésnek ideje: 2021.05.01.

-------------------------------------------------------------------------------------------

1. sz. melléklet

Elállási/felmondási nyilatkozatminta fogyasztók részére

(csak a szerződéstől való elállási/felmondási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza)

Címzett: Szigligeti Borok Kft.

Alulírott/ak .................................................................................................................................
kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorolom/gyakoroljuk elállási/felmondási jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében:

....................................................................................................................................................

Szerződéskötés időpontja: .........................................................................................................

Átvétel időpontja: .......................................................................................................................  

Fogyasztó(k) neve: ......................................................................................................................

Fogyasztók címe: ........................................................................................................................A fogyasztó(k) aláírása (ha papíron nyújtja/nyújtják be a nyilatkozatot)


....................................................................................................................................................


Kelt: ............................................................, .........................................................