Adatkezelési tájékoztató

www.szatmaripinceszet.hu

Az adatkezelési tájékoztató célja

Jelen tájékoztató célja, hogy rögzítse a Szigligeti Borok Termelő és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely:1112 Budapest, Repcsény utca 7. cégjegyzékszám: Cg.01-09-730162) (a továbbiakban: Adatkezelő vagy Társaság) által alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési elveket, valamint azon adatvédelmi és adatkezelési politikát, melyet Társaságunk magára nézve kötelező érvényűnek ismer el. Továbbá, hogy a Társaságunk által nyújtott szolgáltatások minden területén, valamennyi érintett természetes személy számára, tekintet nélkül nemzetiségére vagy lakóhelyére biztosítva legyen, hogy jogait és alapvető szabadságait tiszteletben tartsák a személyes adatok kezelése, feldolgozása során.

 

Az adatkezelési tájékoztató hatálya

Jelen tájékoztató hatálya a Társaságunk székhelyén, valamint a www.szatmaripinceszet.hu weboldalon keresztül folytatott – elektronikus és papír alapú – adatkezelési tevékenységekre, műveletekre terjed ki.

Felhívjuk a figyelmét arra, hogy valamennyi érintett, aki Társaságunk számára személyes adataihoz hozzáférést enged a jelen tájékoztatóban írtak szerint, az adatok közlésekor felelősséget vállal azért, hogy kizárólag saját személyes adatainak megismerését biztosítja Társaságunk számára, mely adatokról az érintett jogosult rendelkezni. Abban az esetben, ha az érintett a fentiektől eltérően jár el, úgy ezzel összefüggésben mindennemű felelősség kizárólag az érintett személyt terheli.

 

Adatkezelő:

Cégnév: Szigligeti Borok Termelő és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely: 1112 Budapest, Repcsény utca 7.
Levelezési cím:1112 Budapest, Repcsény utca 7.
Nyilvántartásba vevő hatóság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
Cégjegyzékszám: Cg. 01-09-730162
Adószám: 13338556-2-43
Képviselő: Szatmári Gábor ügyvezető
Telefonszám: +36 30 690 7737
E-mail: infoszatmaripinceszet.hu
Honlap: www.szatmaripinceszet.hu

 

Tárhelyszolgáltató:

Név: Tavacom Kft.
Székhely: 1112 Budapest, Sasadi út 120.
Elérhetőség: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. / +36 30 201 0285

 

Fogalom meghatározások

•    Személyes adat: minden olyan információ, amely a közvetlenül vagy közvetve azonosított, illetve – egy vagy több azonosító, tényező vagy tulajdonság alapján – azonosítható természetes személyre vonatkozik.
•    Adatkezelés: személyes adatokon végzett bármely művelet függetlenül annak módjától; ennek megfelelően adatkezelésnek minősül többek között a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás, megváltoztatás, betekintés, lekérdezés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés, hozzáférhetővé tétel más módon, összehangolás, összekapcsolás, korlátozás, törlés, megsemmisítés.
•    Adatkezelő: a Szigligeti Borok Kft., aki a személyes adatok kezelésének célját és eszközeit meghatározza.
•    Közös adatkezelés: a személyes adatok kezelésének azon válfaja, amikor az adatkezelés célját és eszközeit két vagy több adatkezelő közösen határozza meg, és az adatvédelmi előírások teljesítésére vonatkozó kötelezettségük, illetve fennálló felelősségük megoszlását a közöttük létrejött megállapodásban határozzák meg.
•    Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó, a személyes adatokon történő technikai feladatok elvégzése, függetlenül az alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől.
•    Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, aki az adatkezelő megbízásából és nevében a személyes adatokat kezeli.
•    Hozzájárulás: az adatkezeléssel érintett személy önkéntes, konkrét, tájékoztatáson alapuló akaratnyilatkozata, mellyel félreérthetetlenül jelzi, hogy beleegyezik személyes adatainak kezelésébe.
•    Nyilvántartási rendszer: személyes adatokat tartalmazó adatbázis, mely meghatározott ismérvek alapján hozzáférhető.
•    Adatkezelés korlátozása: a tárolt személyes adat megjelölése a jövőbeli kezelése korlátozása érdekében.
•    Címzett: természetes vagy jogi személy, közhatalmi vagy egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatokat közlik.
•    Felügyeleti hatóság: a személyes adatok kezelése során a természetes személyek jogainak és szabadságainak védelme és a személyes adatok Unión belüli szabad áramlásának megkönnyítése érdekében létrehozott független hatóság; Magyarországon a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság.

 

Jogszabályok

A jelen adatkezelési tájékoztató elkészítésekor Társaságunk valamennyi, az adatkezelési tevékenység végzését illetően irányadó, kötelező előírást, így különösen az alábbi jogszabályok rendelkezéseit vette alapul:

•    Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendelete („Általános Adatvédelmi Rendelet” vagy „GDPR” vagy „Rendelet”)
•    az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Infotv.”)
•    a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”)
•    a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény („Grtv.”)
•    elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény („Elkertv.”)
•    a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény („Fgytv.”)
•    a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény („Számvtv.”)
•    az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, Strasbourgban, 1981. január 28. napján kelt Egyezmény kihirdetéséről szóló 1998. évi VI. törvény („Strasbourgi Egyezmény”).

A www.szatmaripinceszet.hu webshop üzemeltetése során végzett adatkezelések leírása

 

A cookie-k használatával kapcsolatos tájékoztatás

 

Mi az a cookie?

Az Adatkezelő a honlap látogatása során úgynevezett cookie-kat (sütiket) használ. A cookie betűkből és számokból álló információcsomag, amit honlapunk az Ön böngészőjének küld el azzal a céllal, hogy elmentse bizonyos beállításait, megkönnyítse a honlapunk használatát és közreműködik abban, hogy néhány releváns, statisztikai jellegű információt gyűjtsünk a látogatóinkról.

A cookie-k (sütik) egy része nem tartalmaz személyes információkat, és nem alkalmas azegyéni felhasználó azonosítására, egy részük azonban olyan egyéni azonosítót tartalmaz –egy titkos, véletlenül generált számsort -, amelyet az Ön eszköze tárol, ezzel az Ön azonosíthatóságát is biztosítja. Az egyes cookie-k (sütik) működési időtartamát az egyes cookiek (sütik) vonatkozó leírása tartalmazza.

 

A cookie-k jogszabályi háttere és jogalapja:

Az adatkezelés jogalapja a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján az Ön hozzájárulása.

 

A honlap által használt cookie-k főbb jellemzői:

 

A működéshez szigorúan szükséges cookie-k:

Ezek a cookie-k a weboldal használatához nélkülözhetetlenek, és lehetővé teszik a weboldal alapvető funkcióinak használatát. Ezekhiányába az oldal számos funkciója nem lesz elérhető az Ön számára. Ezen típusú cookie-kélettartama kizárólag a munkamenet idejére korlátozódik.

 

A felhasználói élmény javítását szolgáló cookie-k:

Ezek a cookie-k információkat gyűjtenek a felhasználó weboldalhasználatáról, például, hogy mely oldalakat látogatja leggyakrabban,vagy milyen hibaüzenetet kap a weboldalról. Ezek a cookie-k nem gyűjtenek a látogatótazonosító információkat, vagyis teljesen általános, névtelen információkkal dolgoznak. Azezekből nyert adatokat a weboldal teljesítményének javítására használjuk. Ezen típusú cookie-kélettartama kizárólag a munkamenet idejére korlátozódik.

 

Munkamenet cookie:

Ezek a sütik a látogató tartózkodási helyét, a böngésző nyelvét, a fizetés pénznemét tárolják, élettartamuk a böngésző bezárása, vagy maximum 2 óra.

 

Cookie elfogadás cookie:

Az oldalra érkezéskor a figyelmeztető ablakban elfogadja a cookiek tárolásáról szóló nyilatkozatot. Élettartama 365 nap.

 

Kosár cookie:

A kosárba helyezett termékeket rögzíti. Élettartama 365 nap.

 

Utoljára megtekintett termék cookie:

Rögzíti a termékeket, amiket utoljára megtekintett a látogató. Élettartamuk 60 nap.

 

Utoljára megtekintett kategória cookie:

Rögzítit az utoljára megtekintett kategóriát. Élettartama 60 nap.

 

Ajánlott termékek cookie:

Az „ajánlom ismerősömnek” funkciónál az ajánlani kívánt termékek listáját rögzíti. Élettartama 60 nap.

 

Mobil verzió, design cookie:

Érzékeli a látogató által használt eszközt, és mobilon átvált teljes nézetre. Élettartama 365 nap.

 

Intelligens ajánlat cookie:

Intelligens ajánlatok megjelenítésének feltételeit rögzíti (pl. volt-e már az oldalon a látogató, van-e rendelése). Élettartama 30 nap.

 

Kiléptetés #2 cookie:

A #2 opció szerint 90 nap után kilépteti a rendszer a látogatót.Élettartama 90 nap.

 

Google Adwords cookie

Amikor valaki meglátogatja az oldalunkat, a látogató cookie-azonosítója hozzáadódik a remarketinglistához. A Google cookie-kat – például a NID és SID cookie-kat – használ a Google-termékekben, így például a Google Keresésben látható hirdetések testreszabásához. Az ilyen cookie-kat például arra használja, hogy megjegyezze az Ön legutóbbi kereséseit, az egyes hirdetők hirdetéseivel vagy a keresési eredményekkel való korábbi interakcióit, továbbá a hirdetők webhelyein tett látogatásait. Az AdWords konverziókövetés funkciója cookie-kat használ. A hirdetésből eredő értékesítések és egyéb konverziók követésére cookie-kat ment a felhasználó számítógépére, amikor az adott személy egy hirdetésre kattint. A cookie-k néhány gyakori alkalmazási módja: a hirdetések kiválasztása annak alapján, hogy mi a releváns az adott felhasználó esetén, a kampányok teljesítményéről szóló jelentések tökéletesítése, és a felhasználó által már megtekintett hirdetések megjelenítésének elkerülése.

 

Google Analytics cookie:

A Google Analytics a Google elemző eszköze, amely abban segít a weboldalak és alkalmazások tulajdonosainak, hogy pontosabb képet kapjanak látogatóik tevékenységeiről. A szolgáltatás cookie-kat használhat, hogy információkat gyűjtsön és jelentést készítsen a weboldal használatára vonatkozó statisztikai adatokból anélkül, hogy egyénileg azonosítaná a látogatókat a Google számára. A Google Analytics által használt fő cookie a „__ga” cookie. A webhelyhasználati statisztikai adatokból készülő jelentések mellett a Google Analytics – az előbbiekben ismertetett néhány hirdetési cookie-val együtt – felhasználható arra is, hogy relevánsabb hirdetéseket jelenítsünk meg a Google-termékekben (például a Google Keresésben) és szerte az interneten.

 

Facebook pixel (Facebook cookie)

A Facebook-képpont olyan kód, amelynek a segítségével a honlapon jelentés készül a konverziókról, célközönségek állíthatók össze, és az oldal tulajdonosa részletes elemzési adatokat kap a látogatók honlap használatáról. A Facebook pixel segítségével a weboldal látogatóinak személyre szabott ajánlatokat, hirdetéseket jeleníthet meg a Facebook felületén. A Facebook adatkezelési szabályzatát itt tanulmányozhatja: https://www.facebook.com/privacy/explanation

Amennyiben Ön nem fogadja el a cookie-k használatát, akkor bizonyos funkciók nem lesznek elérhetőek az Ön számára. A cookie-k törléséről bővebb tájékoztatást az alábbi linkeken találhat:

•    Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/en-us/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-11
•    Firefox:https://support.mozilla.org/en-US/kb/cookies-information-websites-store-on-yourcomputer
•    Mozilla:https://support.mozilla.org/hu/kb/weboldalak-altal-elhelyezett-sutik-torlese-szamito
•    Safari: https://support.apple.com/kb/ph21411?locale=en_US
•    Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647

A szerződéskötés és teljesítés érdekében kezelt adatok köre

A szerződéskötés és teljesítés érdekében több adatkezelési eset is megvalósulhat.

Amennyiben a webshopon keresztül Ön nem vásárol, csak látogatója a webshopnak, akkor a marketing célú adatkezelésnél írtak vonatkozhatnak Önre, amennyiben marketing célú hozzájárulást ad számunkra.

A szerződéskötés és teljesítés érdekében megvalósuló adatkezelések részletesebben:

 

Kapcsolatfelvétel

Ha emailben, kapcsolatfelvételi űrlapon, postán küldött levélben vagy telefonon kérdéssel fordul hozzánk valamely termékkel kapcsolatban.

Az előzetes kapcsolatfelvétel nem kötelező, ezt kihagyva is bármikor rendelhet a webshopból.

 

Kezelt adatok köre

Az Ön által a kapcsolatfelvétel során megadott adatok.

 

Az adatkezelés időtartama

Az adatokat csak a kapcsolatfelvétel lezárultáig kezeljük.

 

Az adatkezelés jogalapja

Az Ön önkéntes hozzájárulása, amit a kapcsolatfelvétellel ad meg az Adatkezelő számára.
[Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pont szerinti adatkezelés]

 

Regisztráció a weboldalon

A regisztráció során megadott adatok tárolásával az Adatkezelő kényelmesebb szolgáltatást tudbiztosítani (pl. az érintett adatait újabb vásárláskor nem kell ismét megadni). A regisztráció aszerződéskötésnek nem feltétele.

 

Kezelt adatok köre

Az adatkezelés során az Adatkezelő az Ön nevét, lakcímét,azt, hogy elmúlt-e 18 éves, telefonszámát, e-mail címét, a megvásárolt termék jellemzőit és a vásárlás időpontját kezeli.

 

Az adatkezelés időtartama

A hozzájárulásának visszavonásáig.

 

Az adatkezelés jogalapja

Az Ön önkéntes hozzájárulása, amit a regisztrációval ad meg az Adatkezelő számára [Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pont szerinti adatkezelés]

 

A rendelés feldolgozása

A rendelések feldolgozása során a szerződés teljesítése érdekében szükségesek az adatkezelési tevékenységek.

 

Kezelt adatok köre

Az adatkezelés során az Adatkezelő az Ön nevét, lakcímét, telefonszámát, e-mail címét, a megvásárolt termék jellemzőit, a megrendelés számát és a vásárlás időpontját kezeli.

Amennyiben Ön rendelést adott le a webshopban, akkor az adatkezelés és az adatok megadása a szerződés teljesítéséhez elengedhetetlen.

 

Az adatkezelés időtartama

Az adatokat a polgári jogi elévülési idő szerint 5 évig kezeljük.

 

Az adatkezelés jogalapja

A szerződés teljesítése. [Rendelet 6. cikk (1) bekezdés b) pont szerinti adatkezelés]

 

A számla kiállítása

Az adatkezelési folyamat a jogszabályoknak megfelelő számla kiállítása és a számviteli bizonylat-megőrzési kötelezettség teljesítése érdekében történik. Az Sztv. 169. § (1)-(2) bekezdése alapján a gazdasági társaságoknak a könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatot meg kell őrizniük.

 

Kezelt adatok köre

Név, cím, e-mail cím, telefonszám,egyéni vállalkozók esetében adószám.

 

Az adatkezelés időtartama

A kiállított számlákat az Sztv. 169. § (2) bekezdése alapján a számla kiállításától számított 8 évig meg kell őrizni.

 

Az adatkezelés jogalapja

Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. 159. § (1) bekezdése alapján a számla kibocsátása kötelező és azt számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján 8 évig kell megőrizni [Rendelet 6. cikk (1) bekezdés c) pont szerinti adatkezelés].

 

Szavatossági igényekkel kapcsolatos ügyintézés

Az adatkezelési folyamat a szavatossági panaszok kezelése érdekében történik. Amennyiben Önszavatossági igénnyel kapcsolatos ügyintézést kért, akkor az ad3atkezelés és az adatok megadása elengedhetetlen.

 

Kezelt adatok köre

Vásárló neve, telefonszáma, email címe, a panasz tartalma.

 

Az adatkezelés időtartama

A panaszokat a fogyasztóvédelemről szóló törvény alapján 5 évig őrizzük meg.

 

Az adatkezelés jogalapja

Az, hogy hozzánk fordul-e szavatossági igényei intézés iránt, az Ön önkéntes döntése, azonban ha hozzánk fordul, a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 17/A. § (7) bekezdése alapján 3 évig köteles vagyunk a panaszt megőrizni [Rendelet 6. cikk (1) bekezdés c) pont szerinti adatkezelés]

 

Egyéb fogyasztóvédelmi panaszok kezelése

Az adatkezelési folyamat a fogyasztóvédelmi panaszok kezelése érdekében történik. Amennyiben Ön panasszal fordult hozzánk, akkor az adatkezelés és az adatok megadása elengedhetetlen.

 

Kezelt adatok köre

Vásárló neve, telefonszáma, email címe, panasz tartalma.

 

Az adatkezelés időtartama

A fogyasztói panaszokat a fogyasztóvédelemről szóló törvény alapján 3 évig őrizzük meg.

 

Az adatkezelés jogalapja

Az, hogy hozzánk fordul-e panasszal az Ön önkéntes döntése, azonban ha hozzánk fordul, a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 17/A. § (7) bekezdése alapján 3 évig köteles vagyunk a panaszt megőrizni [Rendelet 6. cikk (1) bekezdés c) pont szerinti adatkezelés].

 

A hozzájárulás igazolhatóságával kapcsolatban kezelt adatok köre

A regisztráció, megrendelés, hírlevélre történő feliratkozás során az informatikai rendszer eltárolja a hozzájárulással kapcsolatos informatikai adatokat a későbbi bizonyíthatóság érdekében.

 

Kezelt adatok köre

A hozzájárulás időpontja.

 

Az adatkezelés időtartama

A jogszabályi előírások miatt a hozzájárulást később igazolni kell tudni, ezért az adattárolás időtartama az adatkezelés megszűnését követő elévülési ideig tart.

 

Az adatkezelés jogalapja

A Rendelet 7. cikk (1) bekezdése írja elő ezt a kötelezettséget. [Rendelet 6. cikk (1) bekezdés c) pont szerinti adatkezelés]

 

Marketing célú adatkezelések

A hírlevél-küldéssel kapcsolatos adatkezelés

 

Kezelt adatok köre

Név (amennyiben az e-mail cím tartalmazza a nevet is), e-mail cím.

 

Az adatkezelés időtartama

Az érintett hozzájárulásának visszavonásáig.

 

Az adatkezelés jogalapja

Az Ön önkéntes hozzájárulása, ami a hírlevélre történő feliratkozással ad meg az Adatkezelő
számára [Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pont szerinti adatkezelés]

 

Remarketing

Az adatkezelés mint remarketing tevékenység cookie-k segítségével valósul meg.

 

Kezelt adatok

A cookie tájékoztatóban meghatározott cookie-k által kezelt adatok.

 

Az adatkezelés időtartama

Az adott cookie adattárolási idötartama, bővebb információ elérhető itt:
•    Google általános cookie tájékoztató: https://www.google.com/policies/technologies/types/
•    Google Analitycs tájékoztató: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage?hl=hu
•    Facebook tájékoztató: https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen

 

Az adatkezelés jogalapja

Az Ön önkéntes hozzájárulása, amit a honlap használatával ad meg Adatkezelő számára
[Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pont szerinti adatkezelés].

 

Termékek visszáruzásához kapcsolódó adatkezelés

Abban az esetben, ha Ön bármely okból elálla vásárlástól, és a terméket az üzletbe visszavétel céljából visszaviszi vagy visszaküldi, ezen személyek nevének és lakcímének kezelésére sor kerül. Ezek a személyes adatok a visszáru bizonylaton kerülnek feltüntetésre, melyből egy példányt a vásárló kap meg, egy példányt pedig a Társaság őriz meg. Az érintettek adatainak kezelését Társaságunk számára a 48/2013. (XI. 15.) NGM rendelet 3. mellékletének EC) pontjának 4. alpontja írja elő, így az adatkezelés jogalapja ezen adatok vonatkozásában a Társaságunkat terhelő jogi kötelezettség teljesítése.(GDPR 6. Cikk (1) bek. c, ponjta).

A visszáru bizonylaton szereplő személyes adatok kezelésének célja egyrészről az, hogy Társaságunk teljesíteni tudja a jogszabály által előírt kötelezettségét, továbbá eleget tudjon tenni a vásárlónak a megvásárolt termék visszavételére, illetve a kifizetett vételár visszafizetésére vonatkozó kérésének.

A személyes adatok kezelésének időtartama azon üzleti év zárásától számított 5 évig tart, mely évben a visszáru bizonylatok kiállítása történt, ezt az adatkezelési időtartamot az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 78. §-a írja elő Társaságunk részére.

 

Nyereményjátékokhoz kapcsolódó adatkezelés

Amennyiben a Társaságunk által szervezett és nyilvánosan meghirdetett nyereményjátékokban való részvétel érdekében Ön megadja adatait, úgy ez a személyes adatok kezeléséhez való önkéntes és tájékoztatáson alapuló hozzájárulásnak minősül. Személyes adatait a nyereményjáték lebonyolítása, valamint a nyertesek kiértesítése és a nyeremények nyertesekhez történő eljuttatása érdekében kezeljük. Társaságunk a nyereményjáték lebonyolítása céljából kezelt személyes adatokat – amennyiben azok kezelésére más jogalap nem áll rendelkezésre – a hozzájárulás visszavonásának időpontjáig, de legkésőbb az adott nyereményjáték akció lezárultáig kezeli. Az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bek. a, pontja.

A nyereményjátékok lebonyolítása, nyertesek értesítése, a nyeremények személyes átadása, illetve postai úton történő eljuttatása érdekében Társaságunk a következő személyes adatokat kezeli: név, lakcím, levelezési cím, e-mail cím, telefonszám, adószám, személyi azonosító igazolvány száma.

Adatainak nyereményjátékban való részvétele céljából történő kezeléséhez adott hozzájárulását Ön bármikor jogosult írásban visszavonni a postacímünkre vagy e-mail címünkre küldött levél útján. Ebben az esetben haladéktalanul intézkedünk annak érdekében, hogy rendszereiben a hozzájárulás visszavonásának ténye átvezetésre kerüljön. Kérjük, vegye figyelembe, hogy amennyiben a nyereményjáték lezárultát megelőzően az adatkezeléshez adott hozzájárulása visszavonásra kerül, úgy az a nyereményjátékból történő azonnali kizárást vonja maga után.

Felhívjuk figyelmét arra, hogy a hozzájárulás visszavonása nem befolyásolja Társaságunk azon adatkezelési tevékenységeinek jogszerűségét, amelyeket a visszavonást megelőzően végzett az Ön hozzájárulása alapján.

 

Adatkezelő által szervezett rendezvényeken részt vevő személyek adatainak kezelése

Az általunk szervezett rendezvényeken, eseményeken, különösen pincelátogatáson részt vevő természetes személyek adatait is kezeljük annak érdekében, hogy a rendezvényt meg tudjuk szervezni, azaz a szerződést teljesíteni tudjuk. Az adarkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bek. b, pontja.

Az érintettről az alábbi személyes adatokat kezeljük: név, lakcím, telefonszám, a rendezvény típusa és dátuma, résztvevők száma.

 

Adatfeldolgozó igénybevételéről és az adatkezeléshez kapcsolódó tevékenységükről

 

A személyes adatok tárolására irányuló adatfeldolgozás

Az adatfeldolgozó megnevezése: Tavacom Kft.
Az adatfeldolgozó székhelye: 1112 Budapest, Sasadi út 120.
Az adatfeldolgozó telefonszáma: +36 30 201 0285
Az adatfeldolgozó e-mail címe: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Az Adatfeldolgozó az Adatkezelővel kötött szerződés alapján a személyes adatok tárolását végzi. A személyes adatok megismerésére nem jogosult.

 

Az áruszállítással összefüggő adatfeldolgozói tevékenység

Az adatfeldolgozó megnevezése: GLS Hungary Kft.
Az adatfeldolgozó székhelye: 2351 Alsónémedi, GLS Európa u. 2.
Az adatfeldolgozó telefonszáma:  +36 29 886670
Az adatfeldolgozó e-mail címe: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Az Adatfeldolgozó az Adatkezelővel kötött szerződés alapján közreműködik a megrendelt árukiszállításában. Ennek során az Adatfeldolgozó a vevő nevét, címét és a telefonszámát a postaiküldemény feladását követő naptári év végéig kezelheti, ezt követően haladéktalanul törli

A GLS General Logistics Systems Hungary Kft. részére az érintettek alábbi adatai kerülnek átadásra: név, szállítási cím, telefonszám, e-mail cím, vevő által fizetendő vételár. Úgy tudom, hogy ezeket kéri a GLS.

Tájékoztatjuk az érintetteket, hogy a GLS General Logistics Systems Hungary Kft. a webáruházban megrendelt termékek kiszállítását saját szerződött alvállalkozói útján végzi. A GLS General Logistics Systems Hungary Kft. alvállalkozói részére – akik adatfeldolgozónak minősülnek, és írásba foglalt adatfeldolgozási szerződést kötöttek a GLS General Logistics Systems Hungary Kft.-vel mint adatkezelővel – az érintettek alábbi adatai kerülnek átadásra: név, szállítási cím, telefonszám. Azon adatfeldolgozónak minősülő alvállalkozó pontos személyéről, akinek az érintett adatai átadásra kerülnek, a GLS General Logistics Systems Hungary Kft. nyújt további felvilágosítást az érintett kérelmére.

Az adatfeldolgozó megnevezése: Sprinter Futárszolgálat Kft.
Az adatfeldolgozó székhelye: 1097 Budapest, Táblás utca 39.
Az adatfeldolgozó telefonszáma: +36 1 803 6300
Az adatfeldolgozó e-mail címe: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Az Adatfeldolgozó az Adatkezelővel kötött szerződés alapján közreműködik a megrendelt áru kiszállításában. Ennek során az Adatfeldolgozó a vevő nevét, címét és a telefonszámát a postai küldemény feladását követő naptári év végéig kezelheti, ezt követően haladéktalanul törli.

Az adatfeldolgozó megnevezése: Magyar Posta Zrt.
Az adatfeldolgozó székhelye: 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6.
Az adatfeldolgozó telefonszáma:  +36 1 767 8200
Az adatfeldolgozó e-mail címe: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Az Adatfeldolgozó az Adatkezelővel kötött szerződés alapján közreműködik a megrendelt áru kiszállításában. Ennek során az Adatfeldolgozó a vevő nevét, címét és a telefonszámát a postai küldemény feladását követő naptári év végéig kezelheti, ezt követően haladéktalanul törli.

Magyar Posta Zrt. részére az érintettek alábbi adatai kerülnek átadásra: név, szállítási cím, telefonszám, e-mail cím, megrendelt termékek összértéke, csomag súlya, megrendelés száma, vevő által fizetendő vételár. Úgy tudom, hogy ezeket mnd kéri a Posta.

Az adatfeldolgozó megnevezése: DHL Express Magyarország Kft
Az adatfeldolgozó székhelye: 1097 Budapest, Fehérakác u. 3
Az adatfeldolgozó telefonszáma:  +36 1 245 4545
Az adatfeldolgozó e-mail címe: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Az Adatfeldolgozó az Adatkezelővel kötött szerződés alapján közreműködik a megrendelt áru kiszállításában. Ennek során az Adatfeldolgozó a vevő nevét, címét és a telefonszámát a postai küldemény feladását követő naptári év végéig kezelheti, ezt követően haladéktalanul törli.

A Magyar Posta Zrt. adatkezelési tájékoztatója elérhető itt: https://www.posta.hu/adatkezelesi_tajekoztato

A GLS General Logistics Systems Hungary Kft. adatkezelési tájékoztatója elolvasható erre a linkre kattintva: https://gls-group.eu/EU/en/dataprotection/glshungary

A Sprinter adatkezelési tájékoztatója elolvasható erre a linkre kattimtva:
http://www.sprinter.hu/wp-content/uploads/2018/05/Sprinter-Adatkezelesi-Tajekoztato.pdf

A DHL- adatkezelési tájékoztatója elolvasható erre a linkre kattintva:
https://www.dhl.com/hu-hu/home/elolab/helyi-adatvedelmi-nyilatkozat.html

 

Könyveléssel kapcsolatos adatkezelés

Az adatfeldolgozó megnevezése: Bergmann.hu Pallai Krisztina
Az adatfeldolgozó székhelye: 1138 BudapestVáci út 186.
Az adatfeldolgozó telefonszáma: +36 1 238-9000
Az adatfeldolgozó e-mail címe: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Az Adatfeldolgozó az Adatkezelővel kötött írásbeli szerződés alapján közreműködik a számviteli bizonylatok könyvelésében. Ennek során az Adatfeldolgozó az érintett nevét,címét és adóazonosító jelét (egyéni vállalkozó esetében adószámát)a számviteli nyilvántartáshoz szükséges mértékben, a Számviteli tv. 169. § (2)bekezdésének megfelelő időtartamban kezeli, ezt követően haladéktalanul törli.

 

Számlázással kapcsolatos adatfeldolgozás

Az adatfeldolgozó megnevezése: Kboss.hu Kft/Szamlazz.hu
Az adatfeldolgozó székhelye: Budapest 1031 Záhony utca 7.
Az adatfeldolgozó telefonszáma: +3630 3574789
Az adatfeldolgozó e-mail címe: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Az Adatfeldolgozó az Adatkezelővel kötött szerződés alapján közreműködik a számviteli bizonylatok nyilvántartásában. Ennek során az Adatfeldolgozó az érintett nevét, címét és adóazonosítój jelét (egyéni vállalkozó esetében dószámát)a számviteli nyilvántartáshoz szükséges mértékben, a Számviteli tv. 169. § (2) bekezdésének megfelelő időtartamban kezeli, ezt követően törli.

 

Az online fizetéssel kapcsolatos adatfeldolgozás

Az adatfeldolgozó megnevezése: PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A.
Az adatfeldolgozó székhelye: R.C.S. Luxembourg B 118 349
Az adatfeldolgozó telefonszáma:  00353 1 436 9111, 00 1 402-935-2050
Az adatfeldolgozó e-mail címe: https://www.paypal.com/gb/smarthelp/contact-us

Az Adatfeldolgozó az Adatkezelővel kötött szerződés alapján közreműködik az Online fizetés végrehajtásában. Ennek során az Adatfeldolgozó az érintett számlázási nevét nevét, címét és egyéni vállalkozók esetén adószámát, a rendelés számát és időpontját a polgári jogi elévülési időn belül kezeli.

 

Hozzáférés a személyes adatokhoz, adattovábbítás

A jelen tájékoztatóban meghatározott személyes adatok elektronikus formátumú kezelése esetén az adatok összegyűjtése és tárolása a Tavacom Kft.által működtetett szerveren történik.

Az elektronikus formában rögzített adatokhoz való hozzáférés, valamint az adatokon történő bármilyen művelet végzése kizárólag a Szigligeti Borok Kft. számára kialakított, egységes számítógépes platform használatával lehetséges. A platform, illetve az azon futó, adatkezeléshez használt programok elérése Társaságunk erre feljogosított munkavállalói számára – egyedi felhasználónév és jelszó használatával – biztosított.

A személyes adatokat tartalmazó papír alapú dokumentumokat Társaságunk saját székhelyén tárolja, megfelelő adatbiztonsági intézkedések mellett.

Az adatokhoz történő hozzáférés biztosításának célja, hogy Társaságunk képet kapjon a Társaságunk által folytatott kiskereskedelmi tevékenységéről, valamint értékelhető információkkal rendelkezzen az adatok kezelését végző társaság adott időpontra vetített bevétel-és jövedelemtermelő képességét illetően.

Amennyiben Társaságunk valamely érintettel szemben fennálló követelését jogi úton érvényesíti, vagy az érintettek kezdeményeznek Társaságunkkal szemben olyan eljárásokat vagy nyújtanak be panaszt, megkeresést, melyek megfelelő elintézéséhez Társaságunk jogi segítséget vesz igénybe, úgy az érintettek bizonyos adatai mindenkori jogi képviselőnk részére átadásra kerülnek. Az átadásra kerülő személyes adatok körét általánosságban nem lehet meghatározni, ugyanis ezt befolyásolja az a körülmény, hogy Társaságunk milyen ügy vonatkozásában vesz igénybe jogi segítséget, és ezen jogi feladatok ellátásához mely adatok kezelése szükséges. Társaságunk garantálja, hogy kizárólag azon személyes adatok átadására kerül sor, melyek a jogi eljárások lefolytatásához feltétlenül szükségesek.

Abban az esetben, ha Társaságunk részére hivatalos megkeresés érkezik – az adatátadás okának megjelölésével – a jogszabály által erre feljogosított hatóság vagy bíróság részéről meghatározott személyes adatok kötelező átadására vonatkozóan, úgy Társaságunk ezen kötelezettségének teljesítése érdekében jogosult és köteles a hatóság, illetve bíróság által kért személyes adatokat továbbítani.

Tájékoztatjuk továbbá az adatkezeléssel érintett természetes személyeket, hogy adataikat a jelen pontban írtakon túlmenően sem az Unión belül, sem harmadik országba nem továbbítjuk sem adatkezelők, sem nemzetközi szervezetek, sem egyéb címzettek részére.

 

Az adatkezelés során Önt megillető jogok

Az adatkezelés időtartamán belül Önt a Rendelet előírásai szerint az alábbi jogok illetik meg:

•    a hozzájárulás visszavonásának joga
•    személyes adatokhoz és az adatkezeléssel kapcsolatos információkhoz való hozzáférés
•    helyesbítéshez való jog
•    adatkezelés korlátozása,
•    törléshez való jog
•    tiltakozáshoz való jog
•    hordozhatósághoz való jog.

Amennyiben Ön jogaival élni kíván, az az Ön azonosításával jár együtt, valamint azAdatkezelőnek Önnel szükségszerűen kommunikálnia kell. Ezért az azonosítás érdekében személyes adatok megadására lesz szükség (de az azonosítás csak olyan adaton alapulhat, amelyet Adatkezelő egyébként is kezel Önről), valamint az Adatkezelő email fiókjában elérhető lesz az Ön adatkezeléssel kapcsolatos panasza a jelen tájékoztatóban, a panaszokkal kapcsolatban megjelölt időtartamon belül.

Amennyiben Ön vásárlónk volt és panaszügyintézés, vagy szvatossági igénnyel kapcsolatos ügyintézés érdekében szeretné magát azonosítani, az azonosításhoz, kérjük adja meg rendelési azonosítóját is. Ennek felhasználásával Önt mint vásárlót is be tudjuk azonosítani.

Az adatkezeléssel kapcsolatos panaszokat legkésőbb 30 napon belül válaszolja meg az Adatkezelő.

 

A hozzájárulás visszavonásának joga

Ön bármikor jogosult az adatkezeléshez adott hozzájárulást visszavonni, ilyen esetben a megadott adatokat rendszereinkből töröljük. Kérjük azonban vegye figyelembe, hogy a még nem teljesített megrendelés esetén a visszavonás azzal a következménnyel járhat, hogy nem tudjuk Ön felé teljesíteni a kiszállítást. Emellett, ha a vásárlás már megvalósult, a számviteli előírások alapján a számlázással kapcsolatos adatokat nem törölhetjük rendszereinkből, valamint ha Önnek tartozása áll fenn felénk, akkor a követelés behajtásával kapcsolatos jogos érdek alapján adatait a hozzájárulás visszavonása esetén is kezelhetjük.

 

A személyes adatokhoz való hozzáférés

Ön jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyesadatainak kezelése folyamatban van-e, és ha adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy:

•    a kezelt személyes adatokhoz hozzáférést kapjon és
•    a következő információkról az Adatkezelő tájékoztassa:

  o    az adatkezelés céljai;
  o    az Önről kezelt személyes adatok kategóriái;
  o    információ azon címzettekről vagy címzettek kategóriáiról, akikkel, illetveamelyekkel a személyes adatokat Adatkezelő közölte vagy közölni fogja;
  o    a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nemlehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;
  o    az Ön azon joga, hogy kérelmezheti az Adatkezelőtől az Önre vonatkozószemélyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, ésjogos érdeken alapuló adatkezelés esetén tiltakozhat az ilyen személyes adatokkezelése ellen;
  o    a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;
  o    ha az adatokat nem Öntől gyűjtötték be, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ;
  o    az automatizált döntéshozatal tényéről (ha alkalmazott ilyen eljárás), ideértve aprofilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikáraés arra vonatkozóan érthető információkat, hogy az ilyen adatkezelés milyenjelentőséggel, és Önre nézve milyen várható következményekkel bír.

A jog gyakorlásának célja az adatkezelés jogszerűségének megállapítására és ellenőrzésére irányulhat, ezért többszöri tájékoztatás kérés esetén Adatkezelő méltányos költségtérítést számolhat fel a tájékoztatás teljesítéséért cserébe.

A személyes adatokhoz való hozzáférést Adatkezelő úgy biztosítja, hogy az Ön azonosítását követően emailben juttatja el Önhöz a kezelt személyes adatokat és az információkat. Amennyiben regisztrációval rendelkezik, akkor a hozzáférést úgy biztosítjuk, hogy a felhasználói fiókjába belépve tudja az Önről kezelt személyes adatokat megtekinteni és ellenőrizni.

Kérjük, hogy kérelmében jelölje meg, hogy a személyes adatokhoz kér hozzáférést, vagy az adatkezeléssel kapcsolatos információkat kéri.

 

Helyesbítéshez való jog

Ön jogosult arra, hogy kérésére Adatkezelő késedelem nélkül helyesbítse az Önre vonatkozó pontatlan személyes adatokat.

 

Adatkezelés korlátozásához való jog

Ön jogosult arra, hogy kérésére Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

•    Ön vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
•    az adatkezelés jogellenes, de Ön ellenzi az adatok törlését bármely okból (például azért,mert az Ön számára jogi igény érvényesítése miatt fontosak az adatok, ezért nem az adatok törlését kéri, hanem ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását);
•    az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra a megjelölt adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagyvédelméhez; vagy
•    Ön tiltakozott az adatkezelés ellen, de Adatkezelő jogos érdeke is megalapozhatja azadatkezelést, ez esetben, amíg megállapításra nem kerül, hogy Adatkezelő jogos indokaielsőbbséget élveznek-e az Ön jogos indokaival szemben, az adatkezelést korlátoznikell.

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak azérintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagyvédelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

Adatkezelő az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen (legalább a korlátozás
feloldását megelőző 3 munkanappal) tájékoztatja Önt.

 

Törléshez - elfeledtetéshez való jog

Ön jogosult arra, hogy Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje az Önre vonatkozó személyes adatokat, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

•    a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat Adatkezelő gyűjtötte vagy más módon kezelte;
•    Ön visszavonja hozzájárulását és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
•    Ön tiltakozik a jogos érdeken alapuló adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok (azaz jogos érdek) az adatkezelésre,
•    a személyes adatokat Adatkezelő jogellenesen kezelte,
•    a személyes adatokat az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell,
•    a személyes adatok gyűjtésérea GDPR 8. cikk (1) bekezdésében említett, információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

Ha az Adatkezelő bármely jogszerű oknál fogva nyilvánosságra hozta az Önről kezeltszemélyes adatot, és bármely fent megjelölt okból törölni köteles azt, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével köteles megtenni az észszerűen elvárhatólépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa azadatokat kezelő más adatkezelőket, hogy Ön kérelmezte a szóban forgó személyes adatokramutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

A törlés nem alkalmazandó, amennyiben az adatkezelés szükséges:

•    a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;
•    a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagytagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése (ilyen eset a számlázás keretében megvalósuló adatkezelés, mivel a számla megőrzését jogszabály írja elő), illetveközérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásakeretében végzett feladat végrehajtása céljából;
•    jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez (pl.: haAdatkezelőnek Ön felé követelése áll fenn és azt még nem teljesítette, vagy fogyasztói,adatkezelési panasz intézése van folyamatban);
•    a GDPR 9. cikk (2) bekezdése h, és i, pontjának, valamint a 9. cikk (3) bekezdésének megfelelően a népegészségügy területét érintő közérdek alapján,
•    a GDPR 89. cikk (1) bekezdésével összhangban a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, amennyiben a törléshez való jog valószínűsíthatően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést.

 

Tiltakozáshoz való jog

Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyesadatainak jogos érdeken alapuló kezelése ellen. Ebben az esetben Adatkezelő a személyesadatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival ésszabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagyvédelméhez kapcsolódnak.

Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, Ön jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon az Önre vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. Ha Öntiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor aszemélyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

 

Hordozhatósághoz való jog

Amennyiben az adatkezelés automatizált módon valósul meg, és az adatkezelés az Ön önkéntes hozzájárulásán alapul, Önnek joga van arra, hogy kérje Adatkezelőtől, hogy az Önre vonatkozó, Önáltal az Adatkezelő részére megadott adatokat xml, JSON, vagy csv formátumban megkapja, ovábbá joguslt arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az Adatkezelő, akinek a személyes adatakat a rendelkezésére bocsátotta.

Az érintett jogosul arra is, hogy - ha ez technikailag megvalóstíható – kérje a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását.

 

Automatizált döntéshozatal

Ön jogosult arra, hogy ne terjedjen ki Önre az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen alapuló döntés hatálya (ideértve a profilalkotást is), amely Önre nézve joghatással járna vagy Önt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.

A fentiek nem alkalmazandóak abban az esetben, ha a döntés:

a, Ön és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges;
b, meghozatalát az adatkezelőre alkalmazandó olyan uniós vagy tagállami jog teszi lehetővé, amely Ön jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek védelmétszolgáló megfelelő intézkedéseket is megállapít; vagy
c, az Ön kifejezett hozzájárulásán alapul.

Az a, és c, esetekben az Adatkezelő köteles megfelelő intézkedéseket tenni az érintett jogainak, szabadságainak és jogos érdekeinek védelme érdekében, ideértve az érintettnek legalább azt a jogát, hogy az adatkezelő részéről emberi beavatkozást kérjen, álláspontját kifejezze, és a döntéssel szemben kifogást nyújtson be.

 

Adatbiztonsági intézkedések

Az Adatkezelő kijelenti, hogy megfelelőbiztonsági intézkedéseket hozott annak érdekében, hogy a személyes adatok védje a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

Az Adatkezelő a személyes adatok biztonságos kezelése érdekében gondoskodik arról, hogy a személyes adatok kezelését lehetővé tevő rendszerek, adatbázisok, felületek, alkalmazások vonatkozásában az adatkezelés időtartama alatt mindvégig biztosított legyen ezek bizalmas jellege, ezen rendszerek, adatbázisok, felületek, alkalmazások fel legyenek szerelve a szükséges védelemmel.

Adatkezeléssel érintett tevékenységeink során a személyes adatok biztonságát és védelmét többek között az alábbi intézkedések útján biztosítjuk:

•    a személyes adatok elektronikus kezeléséhez használt CRM rendszer vonatkozásában rendszeres szoftverfrissítések elvégzése;
•    személyes adatokat tartalmazó adatbázis elérésének korlátozása kizárólag erre jogosult alkalmazottak számára, egyedi felhasználónév és jelszó megadását követően;
•    Társaságunk megfelelő technikai intézkedésekkel biztosítja, hogy az érintettek személyes adatait, valamint a Társaságunk által gyűjtött és kezelt felhasználási adatokat egymással ne lehessen összekapcsolni;
•    a személyes adatokat tartalmazó, archív papír alapú dokumentumok erre a célra kialakított, zárható tárolóhelyiségben történő elhelyezése, melyhez való hozzáférés kizárólag az erre feljogosított munkavállalók számára biztosított.

 

Jogorvoslati lehetőségek

Amennyiben Ön szerint az Adatkezelő megsértette valamely, az adatkezelésre vonatkozó törvényi rendelkezést, vagy nem teljesítette valamely kérelmét, akkor vélelmezett jogellenes adatkezelés megszüntetése érdekében a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság vizsgálati eljárását kezdeményezheti (levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5., e-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.).

Tájékoztatjuk emellett arról is, hogy az adatkezelésre vonatkozó törvényi rendelkezések megsértése esetén, vagy ha az Adatkezelő nem teljesítette valamely kérelmét, az Adatkezelővel szemben polgári pert indíthat bíróság előtt.

 

Adatkezelési tájékoztató módosítása

Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen adatkezelési tájékoztatót az adatkezelés célját és jogalapját nem érintő módon módosítsa. A honlap módosítás hatálybalépését követő használatával elfogadja a módosított adatkezelési tájékoztatót.

Amennyiben az Adatkezelő a gyűjtött adatokkal kapcsolatban a gyűjtésük céljától eltérő célból további adatkezelést kíván végezni a további adatkezelést megelőzően tájékoztatja Önt azadatkezelés céljáról és az alábbi információkról:

•    a személyes adatok tárolásának időtartamáról, vagy ha ez nem lehetséges, akkor az időtartam meghatározásának szempontjairól;
•    azon jogáról, hogy kérelmezheti az Adatkezelőtől az Önre vonatkozó személyesadatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását,és jogos érdeken alapuló adatkezelés esetén tiltakozhat a személyes adatok kezeléseellen, valamint az adathordozhatósághoz való jogáról;
•    hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén arról, hogy a hozzájárulást Ön bármikorvisszavonhatja,
•    a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának jogáról;
•    arról, hogy a személyes adat szolgáltatása jogszabályon vagy szerződéseskötelezettségen alapul vagy szerződés kötésének előfeltétele-e, valamint hogy Önköteles-e a személyes adatokat megadni, továbbá hogy milyen lehetségeskövetkezményekkel járhat az adatszolgáltatás elmaradása;
•    az automatizált döntéshozatal tényéről (ha alkalmazott ilyen eljárás), ideértve aprofilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arravonatkozóan érthető információkat, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel, ésÖnre nézve milyen várható következményekkel bír.

Amennyiben az adatkezelés jogalapjahozzájárulás, az adatkezeléshez a tájékoztatáson felül Önnek hozzá is kell járulnia.Az adatkezelés csak ezt követően kezdődhet meg.

A jelen dokumentum a www.szatmaripinceszet.huwebshop működésével kapcsolatban minden releváns adatkezelési információt tartalmaz az Európai Unió 2016/679 számú Általános Adatvédelmi Rendelete (a továbbiakban: Rendelet. GDPR) és a 2011. évi CXII. tv. (a továbbiakban: Infotv.) alapján.

A jelen Adatkezelési Tájékoztató 2022. január 13-tól hatályos.